سرفصل در نرم افزار حسابداری

گروه بندی سرفصل در نرم افزار حسابداری یکی از اصولی ترین مراحل کاری مربوط به امور مالی می باشد.

سرفصل در نرم افزار حسابداری کاوش در چهار سطح گروه، کل، معین و تفضیلی تعریف می گردد.

با توجه به اینکه تفکیک سرفصل در نرم افزار حسابداری در سه سطح می باشد در نتیجه گزارش گیری تفکیکی از آنها به سادگی میسر است.