تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری

تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش ترازی است برای آزمون توازن مانده های دفتر کل در یک زمان مشخص (در پایان هر ماه) و مبنا تهیه صورت های مالی می باشد. تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش به صورت 2 ستونی و 4 ستونی می باشد که جمع دو ستون بدهکار و بستانکار، جمع 2 ستون گردش عملیات و جمع 2 ستون مانده حسابها در آن باید با هم برابر باشد.

جهت تهیه تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش از قسمت گزارشات حسابداری مالی، گزینه تراز آزمایشی دو و چهار و شش ستونی را انتخاب کنید. در این فرم می توانید در سطوح کل، معین، تفضیلی و براساس بازه ای از سرفصل های حسابداری، بازه ای از شماره و تاریخ اسناد تراز مورد نظر خود را فراهم نموده و در نهایت چاپ کنید. در پایان اگر نیاز به توضیحات بیشتری در این حوزه داشتید می توانید با کارشناسان مجموعه نرم افزاری کاوش در تماس باشید.