با توجه به اینکه یکی از بخش های اصلی شرکتهای آسانسور، مربوط به قراردادهای سرویس و نگهداری می باشد لذا این مهم را می توانید به کمک امکان مدیریت سرویس و نگهداری در نرم افزار حسابداری آسانسور کاوش به راحتی انجام دهید. گام اول برای مدیریت قراردادهای سرویس و نگهداری در نرم افزار حسابداری آسانسور کاوش، ثبت اطلاعات کامل این قراردادها بوده که این اطلاعات اعم از ثبت مفاد قرارداد، تاریخ شروع و پایان قرارداد، مبلغ قرارداد و… می باشد.

پس از ثبت اطلاعات قرارداد سرویس و نگهداری در این نرم افزار حسابداری کاوش، نرم افزار تاریخ های سرویس و نگهداری هر پروژه را به کاربر یادآوری می کند. این موضوع که چند روز قبل از سررسید تاریخ سرویس و نگهداری، تاریخ ها یادآوری شوند، توسط کاربر قابل تنظیم است. آگاهی از تاریخ سرویس و نگهداری قراردادها امری مهم به شمار می آید چرا که اگر تعداد قراردادها زیاد باشند مدیریت آن از دست کاربر خارج شده و ممکن است تاثیرات ناخوشایندی داشته باشد.

امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری، پروژه ای، ساختمانی

امکانات نرم افزار حسابداری آسانسور، پله برقی، درب اتوماتیک و…

امکانات نرم افزار حسابداری

امکانات نرم افزار حمل و نقل بین المللی

امکانات نرم افزار سهام

امکانات نرم افزار حسابداری بیمه

امکانات نرم افزار حسابداری فروشگاه موبایل

برای مشاهده نامه رضایت مشتریان از مجموعه نرم افزارهای کاوش اینجا کلیک کنید!