تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری

گزارش تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش، یکی از گزارشات پرکاربرد برای حسابداران و مدیران تلقی می شود.

چنانچه می خواهید گردش و مانده حسابهای خود را به صورت دو، چهار و شش ستونی و در تاریخهای مختلف تهیه کنید، از گزارش تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش استفاده نمایید.

از طریق گزارش تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش، می توانید لیستی از حسابهای دارای گردش، دارای مانده بدهکار و یا بستانکار به تفکیک و به صورت خروجی Excel و یا چاپی تهیه نمایید.