یکی از حساب هایی که اکثر شرکتهای پیمانکاری با آن سرو کار دارند، گردش مالی تنخواه گردانها می باشد. با ثبت اطلاعات و تراکنشهای تنخواه گردان در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش، به تفکیک هر پروژه می توانید در هر لحظه از میزان دریافتی، پرداختی و مانده حساب آنها مطلع شوید. از جمله اطلاعاتی که می توانید برای تنخواه گردان در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش، ثبت نمایید اعم از: ثبت اطلاعات شخصی، تاریخ و نحوه دریافت وجه(نقد، چک)، تاریخ و میزان خرج کرد تنخواه گردان براساس هزینه های هر پروژه می باشد.

به عنوان مثال چنانچه تسویه حساب فاکتور خرید مصالح توسط تنخواه گردان صورت پذیرفته، می توانید در همان پنجره ثبت فاکتور، تسویه حساب توسط تنخواه گردان مورد نظر را ثبت نمایید. این نوع ثبت برای دیگر صورت هزینه هایی که توسط تنخواه گردان انجام می شود، صادق است.

امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری

پس از ثبت گردش مالی تنخواه گردان در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش، می توانید با استفاده از گزارش مشاهده دفاتر، از مانده حساب تنخواه گردانها در کلیه پروژه ها و یا در پروژه ای خاص مطلع شوید.